Reklama:
+370 600 49403
info@vestuves.eu
skype: naubertux
facebook: www.facebook.com/www.vestuves.eu

Pranešimas paslaugų teikėjams
El. paštas:


Kokius vestuvių muzikantus užsakysite?
 Didžėjų
 Tradicinius muzikantus
 Estrados grupę ("16Hz", "Rondo" ar kt.")
Bausmė už bausmę.

Prieš kelioliką metų atšoktos vestuvės sukėlė gyvas diskusijas Temidės šventovės užkulisiuose. Keturiasdešimt septynerių metų plėšikas Ričardas Simsonas teisme, pasinaudodamas pertraukėle, sugebėjo įrodyti pagrindinei kaltinimo liudininkei, jog jis viską darąs tik jos gerovei ir prikalbėjo merginą čia pat teisėtai susituokti. Santuoka skubiai buvo įregistruota. Teismo procesą teko nutraukti, o plešiką paleisti į laisvę. Taip jis išvengė ilgų metų nelaisvės, nes pagal įstatymą kaltinamojo žmona, kaip artima giminė, negali buti liudininke.

Simsonas ir jaunoji spinduliavo iš laimės, įstatymų sargai tik skėsčiojo rankomis, tačiau juos nuramino jaunosios motina:
- Jis neliks nenubaustas, - pasake ji. -- Jis pats save pasmerkė aukščiausiai bausmei. Savo dukterį aš tikrai gerai pažįstu...

Tad pakelkime taures už vyrus, kurie neišvengia didžiausios bausmės ir vesdami netenka tikrosios laisvės.
Šeimyninis gyvenimas yra subtilus muzikos instrumentas, be to - styginis. Neįtempsi - neskambės, pertempsi - stygos nutruksta. Viskas turi būti gerai sustyguota.
Sveteliai, išgerkime už tai, kad mūsų jaunevedžiai puikiai sustyguotų savo šeimyninį instrumentą.

---------------------
Kiekvienas žmogus turi savo gyvenimo kelią. Tarp tūkstančių ir milijonų kelių gyvenimas sujungė Jūsų kelius, kurie nuo šiol bus vienakrypčiai, lyg galinga gyvenimo upė. Plaukite ja laimingai, sukūrę savo simbolinį laivą. Vairuokite jį pasikeisdami, kad protingai išvengtumėte povandeninių klastingų uolų, nuovargio ir kasdienybės. Pasistenkite, kad Jūsų laive skambėtų ne vien tik Jūsų balsai ir komandos, bet ir čiauškėtų tobuliausi žmponijos kūriniai - mažieji Svajonauskiukai, suteikdami Jūsų bendram gyvenimui GYVYBĖS ir LAIMĖS.

---------------------
Paskutinė valia

Pajauniams ir uošvei girdint, jaunikis kategoriškai pareiškė:
- Reikalauju, kad tiksliai būtų paskirta sutuoktuvių valanda. Noriu, kad gerai pavaišintumete mano visus draugus.

Jaunikiui išejus iš kambario, nepatenkinta būsimoji uošvė dukrai sako:
- Tik pasigerėk, koks įsakinėtojas atsirado! Ar ne per daug tų žentelio norų?!
- Nieko, mamyte, - atsakė dukrelė. - Tai paskutinė jo valia.

Pakelkime taures už tai, kad vyras namuose galėtų pareikšti ne tik paskutinę savo valią.

--------------------
Vienas viengungis jautėsi labai vienišas. Norėdamas patirti bent kiek meilės, jis sykį ėjo ieškoti laisvo elgesio merginos. Jau netoli nuo jos namų kažkas smarkiai trinktelėjo ir tiesiai jam po kojomis ant šaligatvio ištiško dubenėlis su bulvių salotomis. Kilstelėjęs galvą, vienišius pamatė penktojo aukšto lange iš išgąsčio perbalusios merginos veidą. Ši baisiausiai atsiprašinėjo ir teisinosi, kad norėjusi atvėsinti ant palangės bulves, tačiau dubenėlis išslydęs jai iš rankų.

Praėjus pirmajam išgasčiui, vaikinas suprato, kas atsitiko. Visas jo kostiumas, veidas bei plaukai buvo aptaškyti. Kur toks benueisi. Jis prisimine, kad automobilyje turi kitą kostiumą ir marškinius, nes karštą vasaros dieną kartais tekdavo persirengti.

Kadangi persirengti gatvėje buvo nepatogu, tai nelaimėlis užėjo į cheminę valyklą ne tik persirengti, bet ir atiduoti kostiumą išvalyti. Įšsikalbėjo su valyklos savininke - jauna gražia moterimi. Kadangi darbo diena jau baigėsi, pakvietė ją pavakarieniauti ir papasakojo tą nutikimą. Besikalbėdamas jis visiškai pamiršo savo ankstesnį ketinimą. Po aštuonerių mėnesių juodu susituokė. Per sutuoktuves jauniesiems po kojomis buvo barstomos gėlės, žiedai... Šiai jaunajai porai vestuvininkai ant bažnyčios laiptų išpylė dubenėlį bulvių salotų. Tai buvo tinkamiausias sveikinimas. Nes jei ne tos salotos, tai jaunikis niekada nebūtų susipažinęs su savo busimąja žmona - jis niekada tame rajone nesilankydavo.

Merginos, jeigu norite sėkmingai ištekėti ir gauti gerą vyrą, pirmiausia išmokite gaminti skanias salotas. To jums linkėdami mes keliame savo taures.

--------------------
"Žalčio" žmona

Buvo gražus vasaros saulėlydis. Mergina nutarė paplaukioti gaiviame upelio vandenyje. Apsidairė. Aplinkui ne gyvos dvasios. Pakrūmėje nusirengė ir nuogutukė liuoktelėjo nuo stataus kranto. Netoli tenuplaukė. Suktelėjusi galvą pamatė, kad kažkas kuičiasi prie jos drabužių.
-Viešpatie, - šmėkštelėjo mintis galvoje, - negi man lemta tapti žalčio žmona? - Ir garsiai sušuko: - žalty, ką darai?
- Nešūkauk! - sušnypštė "žaltys" išgąsdinto žmogaus balsu ir ėmė teisintis, jog chuliganai nudžiovė jo drabužius ir jis negalįs nuogutėlis eiti į miestą.
- Tau gali pakakti sijonėlio. Būk gerutė, paskolink kelnaites.

Jis taip pažvelgė, kad merginos širdis suvirpėjo, ji tikrai buvo gerutė ir sulemenusi 'Imk!' šmurkštelėjo į sijonėlį.

Šiaip taip dangstydamiesi turimais merginos drabužėliais, jiedu patrauke į miestą. Kaip tyčia, priešais juos išdygo du patruliuojantys policininkai:
- Kas čia per maskaradas? - įtariai nužvelgę vyrioką sušuko tvarkos sergėtojai, vis nenuleisdami akių nuo nelaimėlio, įlindusio į moteriškas išvirkščias, atbulai užmautas kelnaites.
Ilgokai jiedu aiškino, kaip visa tai buvę. Policininkai pagaliau patikėjo, nusišypsojo, susimerkė ir pasakė:
- Laimingai!

Jų linkėjimas pateko tiesiai į Dievo ausį. Jiedu buvo laimingi ne tik tą vakarą, bet, sako, ir likusį gyvenimą, kai vienas po kito pasipylė žalčiukai - žalčio vaikai.

Taigi pakelkime taures už merginas, kurios susiranda žalčius ir laimingai gyvena ne tik pasakose.

--------------------
Vestuvinės dovanos.

Dzūkas ir suvalkietis buvo pakviesti į vestuves. Jų vietos už vestuvinio stalo buvo šalia ir jie ėmė kalbėti apie vestuvines dovanas jaunavedžiams.
- Aš atvežiau arbatos servizą dvylikai asmenų, - kukliai prisipažino dzūkas.
- 0 aš, - išdidžiai pareiškė suvalkietis, - atboginau arbatai pilstyti tinklelį su aštuoniasdešimt aštuoniomis skylutėmis.

Tad pakelkime taures už atneštas svečių dovanas ir jų įteikėjus!

--------------------
- Kaip tu manai, kai mudu susituoksime, ar tavo tėtis leis iš namų pasiimti pianiną?
- Žinoma, tai jis man iškėlė kaip būtiną sąlyga.

Pakelkime taures už muziką, dainą. Pasinaudodamas proga norėčiau paprašyti muzikantų atlikti .....

--------------------
Ar paprašei mano tėvelio sutikimo tuoktis?
- Paprašiau.
- 0 ką jis sakė?
- Aš paskambinau telefonu ir jis man atsakė: "Nežinau, kas čia kalba, bet aš neprieštarauju".

--------------------
Mielasis, kai mudu susituoksime, turėsime tris gražius vaikučius.
- Iš kur tu žinai?
- Jie dabar gyvena kaime pas mano mamą.

--------------------
- Ar tu mane myli? - glaustydamasi ir meilikaudama klausia ji.
- Žinoma, myliu, - švelniai atsako jis.
- 0 kodėl manęs nevedi?
- Kas čia per tavo įpročiai - visada keiti pokalbio tema. Brangioji, aš tave vesčiau pagal principą - vesti, kad ir šalaputre, bet ne gražuolę.
- Aš irgi tekėsiu pagal principą - ištekėti, kad ir už kvailio, bet pinigingo.

--------------------
Jis ir ji. Ką kalba jaunieji likę vienudu? Tylus vakaras. Upelio pakrantėje lakštingalos suokia.
- Ateik, mieloji, - pasakė jis. - Po šiuo medžiu pasėdėsime, pakalbėsime.
- Ne, mielasis, - atsake ji. - Negaliu.
- Kodėl? Tu manimi nepasitiki?
- Pasitikiu tavimi... Pasitikiu ir savimi... Bet nepasitikiu mumis abiem.
- Girdi, kaip lakštingalos suokia?
- Verčiau eime namo.
- Dar anksti namo.
- Mamytė sake, kad tokiems dalykams aš dar per jauna.
- Sėskimės! - jau įsakiau suskambo jo balsas.
- Negaliu. Mamytė man uždraudė sėdėti vienai su vaikinu gamtoje toli nuo namų.
- Kvailute, mama juk nesužinos.
- Ne, ne ir ne!
- Tai lik sveika! Aš einu pas Audronę.
- Na, gerai, - nuraudusi sako mergina. Aš negaliu laužyti duotojo žodžio, tad tu mane pastūmėk, o aš nugriūsiu.

Pakelkime taures už tuos, kas mus pastūmėjo lemiamam žingsniui – vestuvėms.

--------------------
Kiekvienas žmogus turi savo gyvenimo kelią. Tarp tūkstančių ir milijonų kelių gyvenimas sujungė Jūsų kelius, kurie nuo šiol bus vienakrypčiai, lyg galinga gyvenimo upė. Plaukite ja laimingai, sukūrę savo simbolinį laivą. Vairuokite ją pasikeisdami, kad protingai išvengtumėte povandeninių klastingų uolų, nuovargio ir kasdienybės. Pasistenkite, kad Jūsų laive skambėtų ne vien tik Jūsų balsai ir komandos, bet ir čiauškėtų tobuliausi žmponijos kūriniai – mažieji Svajonauskiukai, suteikdami Jūsų bendram gyvenimui GYVYBĖS ir LAIMĖS.

--------------------
Pakelkime taures už tikrus vyrus! Bet ne už senbernius - jie niekada neves. Ir ne už išsiskyrusius - jie buvo blogi vyrai. Pakelkime taures už vedusius vyrus - jie nepamiršta savo žmonų ir myli jas, juos myli žmonos ir uošvės, juos mylime mes.

---------------------
Vieno filosofo paklausė, kas yra meilė?

Filosofas taip atsakė:
- Meilė - tai vienas bučinys, du bučiniai, trys bučiniai, keturi bučiniai, trys bučiniai, du bučiniai, vienas bučinys...

Bet dabar bučiniai, galima sakyti, išsigimę. Dar neseniai moterys ir merginos alpdavo nuo bučinių. Ak, kur dingo tos moterys, kurios alpdavo? Tačiau moterys atsikerta - ak, kur dingo tie vyrai, nuo kurių bučinių moterys alpdavo?

Tai kaip patikrinti, kas teisus?

Yra tik vienas būdas tam patikrinti: pakelkime taures už tokius bučinius nuo kurių alpstama ir pabučiuokime kaimynus ir kaimynes prie stalo.

---------------------
Titulinis puslapis  ::  Straipsniai  ::  Planavimas  ::  e-Parduotuve  ::  Klientams  ::  Apie mus  :: 
Copyright © Vestuvių katalogas. Visos teisės saugomos.
   Hey.lt